Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
ZEGRO CENTRUM ROTTERDAM B.V.

Schuttevaerweg 24, 3044 BB Rotterdam

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 19 september 2012.

 1. ALGEMEEN

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder “de koper” verstaan de (aspirant)-koper en onder “Zegro”: de (aspirant)verkoper, ZEGRO CENTRUM ROTTERDAM B.V.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de koper. Indien een koper van onze voorwaarden wenst af te wijken, dan dient dit expliciet en schriftelijk aan Zegro te worden gemeld.

1.3 De onderhavige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

1.4 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Zegro schriftelijk zijn bevestigd. 

 1. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen van Zegro zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend op de dag waarop de aanbieding aan de koper is bekend gemaakt, tenzij schriftelijk aan de koper een langere geldigheidsduur is meegedeeld.

2.2 Indien Zegro aan de koper een schriftelijke aanbieding heeft gedaan, komt de koopovereenkomst pas tot stand nadat Zegro zulks schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 1. KOOPPRIJS

3.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en exclusief statiegeld.

3.2 De koopprijs is gebaseerd op de euro.

3.3 Zegro is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst zich een stijging voordoet van de kostprijs bepalende factoren, waaronder in ieder geval worden verstaan de inkoopprijzen, belastingen en heffingen.

3.4 Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het derde lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat Zegro de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

 1. LEVERING EN RISICO

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de koper de verkochte zaken zelf afhalen of door een door hem aangewezen derde laten afhalen bij Zegro. De zaken komen vanaf het moment van afgifte door Zegro voor rekening en risico van de koper.

4.2 Indien, anders dan in lid 1, Zegro de zaken bij de koper aflevert komen deze eveneens voor rekening en risico van de koper vanaf het moment van afgifte door Zegro. Zegro is bevoegd de transportkosten afzonderlijk aan de koper in rekening te brengen.

4.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.4 Indien Zegro ten behoeve van koper zaken heeft ingekocht welke uitsluitend zijn bestemd voor koper en welke hij op afroep zal afnemen, is koper verplicht al deze zaken af te nemen tegen de vooraf overeengekomen prijs en binnen de overeengekomen termijn.

 1. KWALITEIT

5.1 Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoort per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

5.2 Zegro houdt zich bij het inkopen, bewaren en (voor zover van toepassing) vervoeren van levensmiddelen aan de eisen die de Nederlandse warenwetgeving stelt, onder meer voor wat betreft de toepassing van een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points). Voorts houdt Zegro zich aan de Hygiënecode voor de horeca, zoals vastgesteld door het Bedrijfsschap Horeca. De koper verplicht zich ertoe zich eveneens aan de Nederlandse warenwetgeving en aan de voor zijn branche geldende hygiënecode, respectievelijk HACCP-systeem te houden. Voldoet de koper niet aan deze eisen, dan zal hij zijn aanspraken uit welken hoofde dan ook verliezen.

 1. AANVAARDING EN RECLAME

6.1 Kassa-kopen:

Voor zover de koper de gekochte zaken zelf heeft uitgekozen in het gebouw van Zegro en het gekochte direct daarna bij de kassa van Zegro heeft afgerekend, kan omtrent de juistheid van de factuur, de hoeveelheden en eventuele beschadiging van de verpakking uitsluitend direct na het verlaten van de kassa worden gereclameerd bij de desbetreffende kassa-medewerk(st)er.

6.2 Bestellingen:

Indien de gekochte zaken door de koper zijn besteld en door Zegro bij koper afgeleverd, zal de koper direct na ontvangst controleren of het afgeleverde overeenkomt met de afleverbon en of de verpakking onbeschadigd is. Koper zal tevens direct na ontvangst van de factuur controleren of deze de juiste gegevens vermeldt. Eventuele reclames die een gevolg zijn van voormelde controles, zullen door de koper onmiddellijk na ontvangst van de bestelde zaken, respectievelijk de factuur schriftelijk aan Zegro worden gemeld.

6.3 Levensmiddelen:

De koper controleert direct na ontvangst van gekochte levensmiddelen, of deze zich in een goede staat bevinden, of de houdbaarheidsduur lang genoeg is gelet op de aard van de levensmiddelen en of de levensmiddelen voldoen

aan de kwaliteitseisen die aan gekochte levensmiddelen mogen worden gesteld. Voor zover de koper gebreken constateert, meldt de koper dit onmiddellijk schriftelijk aan Zegro. De bedoelde levensmiddelen worden door de koper apart gehouden ten behoeve van inspectie door Zegro.

6.4 Overige reclames:

Alle overige reclames worden schriftelijk ingediend bij Zegro binnen 48 uur na ontvangst van de zaken.

6.5 Garantie:

Op geleverde elektrische apparatuur wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende een half jaar vanaf de factuurdatum garantie gegeven. De garantie heeft geen betrekking op slijtende onderdelen en op andere onderdelen waarop degene die de apparatuur aan Zegro heeft geleverd geen garantie verleent. Voor het overige geeft Zegro op door haar verkochte zaken geen enkele garantie.

6.6 Opschorting:

Reclames en beroep op garantie geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.

6.7 Verval recht van reclame en garantie:

Kopers recht op reclame en garantie vervalt:

 • indien hij de gekochte zaken niet zorgvuldig heeft behandeld;
 • indien hij gekochte levensmiddelen niet overeenkomstig de Nederlandse warenwetgeving, en/of overeenkomstig de voor hem geldende hygiënecode en/of overeenkomstig het voor hem geldende HACCP-systeem heeft behandeld;
 • indien hij het gekochte heeft verwerkt, bewerkt, of aangebroken;
 • indien hij zich niet heeft gehouden aan wat in de voorafgaande leden van dit artikel is vermeld.

6.8 Schadevergoeding:

Indien de reclame gegrond is, zal Zegro te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is Zegro niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

 1. OVERMACHT

7.1 Zegro aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogs-gevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

7.3 In geval van overmacht is Zegro te harer keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden.

Indien de koper Zegro daartoe schriftelijk aanmaant, is Zegro gehouden zich binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Zegro behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan.

8.2 Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

8.3 Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te verwerken of aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de koper gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Zegro te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

8.4 Zegro is hierbij door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Zegro wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Zegro dit de koper heeft meegedeeld.

 1. BETALING

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient direct bij ontvangst van het gekochte betaling plaats te vinden in contanten.

9.2 Indien Zegro akkoord gaat met directe elektronische betaling of automatische incasso en deze betaling op een of andere wijze mis gaat, zal de koper alsnog betaling verrichten en is koper vanaf het moment van ontvangst van het gekochte een vertragingsrente verschuldigd als bedoeld in het volgende lid. De overige leden van dit artikel zullen overeenkomstig van toepassing zijn.

9.3 Voor zover bij uitzondering door Zegro op rekening wordt geleverd, vindt betaling plaats binnen twee weken na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Met ingang van de eerste dag na de overeengekomen termijn is de koper voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de opeisbaarheid.

9.4 Indien de koper/wederpartij niet een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (m.a.w.: indien de koper/wederpartij geen consument is), geldt dat deze door het enkele intreden van verzuim inzake de

betalingsverplichting buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd wordt. De hoogte van deze kosten is wettelijk genormeerd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedraagt als volgt:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering, met dien verstande dat de kosten minimaal € 40,00 bedragen;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

9.5 Indien de koper met de betaling jegens Zegro in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen, bijvoorbeeld levering op rekening of betaling via een verleende incassomachtiging - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

9.6 Mocht Zegro vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft Zegro het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze á contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan Zegro op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

9.7 De koper is jegens Zegro gehouden tot de onder lid 6 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens Zegro verschuldigd is of zal worden, ook indien Zegro niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leverings- dan wel andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten e.d. aan de zijde van Zegro gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de koper.

9.8 Indien de koper met de betaling in gebreke is en Zegro deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

9.9 Door de koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

 1. WANPRESTATIE

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door Zegro in gebreke te zijn gesteld, is Zegro bevoegd de koopovereenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Zegro is gevestigd.